Sprawy Karne Łódź

Prawo karne – specjalizacja poparta długoletnim doświadczeniem prokuratorskim

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych kompleksowo na każdym szczeblu prowadzonego postępowania, między innymi:

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, postępowanie kasacyjne i o wznowienie postępowania,
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, mi inn. składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze,
 • udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
 • reprezentowanie osób nie będących stronami (reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalenie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • obrona przed sądami grodzkim
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:

 • kolizję drogową, naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
 • drobną kradzież
 • zakłócanie porządku publicznego,  ciszy nocnej
 • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym