Pomoc prawna on-line

Kancelaria Adwokacka adwokaci Wojciech Górski, Mariola Bajda świadczy również usługi on-line, co umożliwia np. uzyskanie porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub wzoru umowy bez konieczności osobistego spotkania się. Kontakt odbywa się bowiem drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kancelaria@zielona25.pl. Uzyskanie pomocy prawnej w tym zakresie jest proste i szybkie. Kancelaria stosuje techniczne zabezpieczenia systemu komputerowego, służące zapewnieniu poufności przekazywanych informacji. Zgodnie z ustawą o adwokaturze adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

1. przesłać e-mail na adres kancelaria@zielona25.pl lub kancelaria@advocatorum.pl zawierający pytanie do prawnika wraz z opisem swojego problemu prawnego,
2. oczekiwać e-maila zwrotnego potwierdzającego odebranie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę oraz terminem jej realizacji,

3. dokonać wpłaty na konto:

Bank Handlowy w Warszawie nr 63 1030 0019 0109 8530 0019 6190

jeżeli akceptują Państwo warunki wykonania usługi adwokackiej,

4. czekać na e-mail zawierający odpowiedź na przedstawione zapytanie.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony), o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie.

Wraz z opinią prawną – poradą- Kancelaria przesyła faktury VAT -tylko listownie