Usługi prawne

Prawo karne – specjalizacja poparta długoletnim doświadczeniem prokuratorskim

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych kompleksowo na każdym szczeblu prowadzonego postępowania, między innymi:

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, postępowanie kasacyjne i o wznowienie postępowania,
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, mi Inn. Składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze,
 • udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
 • reprezentowanie osób nie będących stronami (reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalenie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • obrona przed sądami grodzkim
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:

 • kolizję drogową, naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
 • drobną kradzież
 • zakłócanie porządku publicznego,  ciszy nocnej
 • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Prawo cywilne i rodzinne

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sporządzenie przed sądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,
 • reprezentowanie powoda i pozwanego w sprawach o rozwód i separację, alimenty a także zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • reprezentowanie wnioskodawcy i uczestnika w sprawach o podział majątku,
 • prowadzenie spraw o alimenty (podwyższenie, obniżenie)
 • prowadzenie spraw odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica z dzieckiem, sporów między rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy rodzicami odnośnie istotnych spraw dziecka,
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 • prowadzenie spraw spadkowych stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, i zabezpieczenie spadku
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję, naruszenie prawa własności itp.,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

 

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia. Porada prawna obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia, ze wskazaniem uprawnień, obowiązków oraz możliwych dróg postępowania i ewentualnych kosztów sądowych.